Vad är egentligen skillnaden mellan en budget och en prognos?

Posted by Zedcom | 2019-05-07 08:45

Termerna prognos och budget används ofta omväxlande. För många har termerna samma innebörd, men i forskningsrapporter ser vi att det finns vissa skillnader. Dessa skillnader ska vi försöka belysa här.

Budget

En budget är en genomarbetad och detaljerad plan där ledningen förutspår resultatnivån för verksamheten i framtiden. Utarbetandet av budgeten inkluderar ofta flera medarbetare i organisationen och görs vanligtvis varje år före det kommande räkenskapsåret. Eftersom året för vilket man budgeterar ännu inte börjat, finns det inga verkliga data att arbeta med. Men om man har historiska data kan dessa vara bra att använda som grund för att förutsäga kommande år.

I budgetprocessen är det viktigt att kartlägga kritiska framgångsfaktorer för företaget i dag, liksom nyckeltal som EBITDA, finansieringsgrad, arbetskapital etc. eftersom förtrogenhet med sådana faktorer är avgörande för lönsam drift. Under hela året kan ledningen hålla koll på den faktiska utvecklingen och vidta de korrigerande åtgärder man anser nödvändiga.

Det är också värt att nämna att de flesta nyckeltal baseras på balans- och likviditetssiffror. För att tillvarata nyckelmätparametrar är det därmed lika viktigt att utveckla balans-och likviditetsbudgetar som resultatbudgeten.

Prognos

Å andra sidan är utarbetandet av prognoser något som ofta görs flera gånger under året. När finansiella experter i företaget ser att verkligheten avviker från den ursprungliga budgeten kan korrigeringar göras. Många använder också årets faktiska siffror, kombinerat med prognoser för resten året. Prognoser innebär alltså regelbundna korrigeringar i takt med att året fortskrider.

En prognos innebär vanligtvis inte en grundlig utvärdering av avvikelsen mellan budgeten och de faktiska siffrorna utan faktiska siffror används som viktig input för hur budgeten bör korrigeras framöver. Historiska data kan också användas för att utveckla ännu bättre prognoser. Historiska data kan vara bra för att upptäcka trender något som därmed bättre reglerar förväntningarna på framtiden.

Sammanfattning

För att sammanfatta vår kortfattade beskrivning av budgetar och prognoser är budgeten ofta grunden för företagets förutsägelse om framtiden. För att utveckla budgeten krävs det vanligtvis en omfattande planeringsprocess där historiska data används, kritiska framgångsfaktorer påvisas, samt nyckeltal för att säkerställa lönsam verksamhet. Prognoser är ofta korrigeringar av den ursprungliga budgeten i takt med att man får tillgång till faktiska siffror. Processer för att utveckla prognoser är ofta kortare, med budgeten som utgångspunkt, och görs ofta med jämna mellanrum under hela året.

Eftersom prognoser utarbetas oftare än budgeten, och med hänsyn till verkliga data, är den senaste prognosen förmodligen en mer tillförlitlig källa för att göra val och förändringar. Budgetar kan bestå av mål som är svåra att uppnå om framtiden blir mycket annorlunda än man föreställt sig. Om förändringstakten i er bransch dessutom är hög kommer budgeten som gjorts före årets början snabbt att bli inaktuell.

Med OneStop Reporting kan du enkelt skapa budgetar och prognoser, kontakta oss om du vill veta mer. 

Tags: OneStop Reporting, Business Intelligence

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.