Beräkning av tillgänglighet

Denna artikel förklarar typer av kvantitetsberäkningar och beskriver beräkningsregler för tillgänglighet.

Kvantitet av tillgängliga artiklar på lager uppdateras automatiskt först efter att dokument som medför lagertransaktioner frisläpps och bokförs. Kvantitet på lager skiljer sig oftast från faktiskt tillgänglig kvantitet p.g.a. att dokument kan behandlas senare än när den faktiska åtgärden av artiklar har genomförts: vissa kvantiteter av artiklar kan bokas upp mot parkerade försäljningsordrar, allokeras för utleverans men som ännu ej är utlevererade, returneras från kunder innan en retur har skapats, mottas från leverantörer innan en inleverans har skapats.

Typer av kvantitetsberäkningar

Den tillgängliga kvantiteten av artiklar beräknas på platsnivå. Vissa lagerplatser kan innehålla en viss mängd skadade eller returnerade artiklar, och dessa kvantiteter kan vanligtvis inte användas till försäljning och bör därför inte inkluderas i tillgänglig kvantitet. 

Om funktionen Fler lagerplatser är inaktiverad på
Aktivera/inaktivera funktioner, så finns endast en standardplats per lager.

För varje artikel lagras de typer av kvantiteter som sammanfattas nedan i systemet och kan visas på alla vyer där du väljer att lägga till en lagerförd artikel.

Element

Beskrivning

På lager

Kvantiteten På lager är kvantiteten artiklar (uttryckt i basenheten) som är fysiskt i lager och omedelbart tillgängliga. Den tillgängliga mängden artiklar påverkas endast av frisläppta dokument.

Om kryssrutan ”Tillåt negativ antal” är markerad i artikelklassen, tillåter Visma.net ERP en negativ kvantitet för artiklar i klassen. Varningar utfärdas för transaktioner som kommer att resultera i ett negativt lagersaldo. En negativ kvantitet på platsnivå kan uppstå på grund av fel i lagerdokument — felaktiga kvantiteter angivna eller fel platser — eller försenade frisläppningar av inleveranser- eller lagerförflyttningar som bekräftar artiklarnas faktiska ankomst. Fysisk inventering kan göras för artiklar med negativa kvantiteter.

Vid plats ej tillgänglig

För varje plats i ett lager kan du ange om kvantiteter på platsen ska inkluderas i den tillgängligt antal. Till exempel bör artiklar inte inkluderas i tillgängligt antal för platser som är avsedda för artiklar som skadas, returneras eller behöver repareras.

Om ”Inkludera i tillgängligt antal” väljs för en viss plats på lagret under Lagerställen (IN204000), kommer de tillgängliga kvantiteterna på den platsen att adderas till Tillgängligt antal; om alternativet inte är valt adderas de kvantiteterna till ”Vid plats ej tillgänglig”. Som ett resultat beräknas de totala tillgängliga och otillgängliga kvantiteterna för varje lager som summan av respektive kvantitet för alla lagerlokaler.

Summa tillägg och Totalt avdrag

På förfrågan Detaljer lagerallokeringar visas Summa tillägg och Totalt avdrag, som har värden beräknade baserade på ej frisläppta dokument med olika statusar.

Summa tillägg är kvantiteten basenheter av lagerobjektet på ej frisläppta inköpsorder, inleveranser och inkommande lagerförflyttningar. För varje artikelklass kan du ange vilka av de listade kvantiteterna som ska inkluderas i ”Summa tillägg” för de lagerförda artiklarna knutna till den artikelklassen. Se avsnittet Alternativ som påverkar tillgängliga kvantiteter nedan för hela listan över tillgänglighetsalternativ.

”Totalt avdrag” är kvantiteten basenheter av lagerobjektet på ej frisläppta försäljningsorder, lagerändringar, utleveranser, lagerförflyttningar och monterade strukturartiklar, plus det icke tillgängliga antalet. För varje artikelklass kan du ange vilka av de listade kvantiteterna som ska inkluderas i den totala avdragskvantiteten för de lagerförda artiklar som är knutna till klassen (i enlighet med policyer som fastställts i din organisation).

Tillgängligt

För varje artikel beräknas den tillgängliga kvantiteten enligt följande: Kvantitet på lager + Summa tillägg - Totalt avdrag. Detta värde beräknas i enlighet med de alternativ som valts i ”Beräkningsregler för tillgänglighet” på artikelklassen. Se avsnittet Alternativ som påverkar tillgängliga kvantiteter nedan för hela listan över tillgänglighetsalternativ.

Tillgängligt för leverans

Denna kvantitet beräknas som kvantiteten på lager exklusive kvantiteter på lagerändringar, utlevererade kvantiteter och allokerade kvantiteter. Denna beräkning påverkas inte av några alternativ som väljs av användare.

 

Beräkningsregler för tillgänglighet – beskrivning

Nedan beskrivs vad som gäller för artiklarna som tillhör den specifika artikelklassen där inställning görs. Beskrivningen förklarar med andra ord vad som händer om alternativet väljs.

 

Alternativ

Beskrivning –vad gäller för artiklarna om inställt i artikelklassen

Dra av antal under Lagerändring – öppen

Innebär att systemet kommer (för varje artikel i klassen) att dra av kvantiteten på lagerändringar från de tillgängliga kvantiteterna på platsen.

Dra av antal från order - parkerad

Innebär att systemet kommer att dra av kvantiteten av artikeln på försäljningsordrar (av typerna SO, IN och CS-typer) med statusarna Parkerad, Kreditspärr, Väntar på godkännande och Avvisad från den tillgängliga kvantiteten.

En artikels kvantitet på försäljningsordrar med dessa statusar visas i rutan Försäljningsorder, förberedd på förfrågan Detaljer lagerallokeringar (IN402000).

Dra av antal från order - öppen

Innebär att systemet kommer att dra av kvantiteten av artiklarna i denna klass på öppna försäljningsorder (av SO-typen) från den tillgängliga kvantiteten.

Artikelns kvantitet på öppna försäljningsorder av SO-typen visas i rutan Bokad (**) på förfrågan Detaljer lagerallokeringar (IN402000).

Dra av antal från utleverans - öppen

Innebär att systemet drar bort de utlevererade kvantiteterna från den tillgängliga kvantiteten på artikeln.

Artikelns kvantitet på öppna försäljningsordrar för CS- och IN-typerna visas i rutan Levererad (**) på förfrågan Detaljer lagerallokeringar (IN402000).

Dra av antal av allokerat

Innebär att systemet drar av kvantiteten av artikeln som finns på obekräftade utleveranser, kvantiteterna på försäljningsorder av SA-typen och kvantiteterna på försäljningsordrar av SO-typen med status Parkerad, Kreditspärr, Väntar på godkännande, Avvisad och Öppen som har allokerats (reserverats). Denna kvantitet av artikeln visas i rutan Allokerade försäljningsordrar (**) på förfrågan Detaljer lagerallokeringar (IN402000).

Dra av antal på producerade strukturer

Innebär att systemet drar av de kvantiteter som används för montering av strukturartikel. Om artiklar listas på demonteringsdokument adderas dessa kvantiteter (med demonteringskoefficienter beaktade) till de tillgängliga kvantiteterna.

Dra av antal från restorder

Innebär att systemet drar av kvantiteten av artikeln som finns på försäljningsordrar med statusen ”Restnoterad”.

Inkludera antal från inleverans

Innebär att systemet lägger till kvantiteterna av artikeln som finns på inleveranser (lager) till den tillgängliga kvantiteten.

Inkludera antal från inleverans - inköpsorder

Innebär att systemet lägger till kvantiteten av Varor på väg (och som ännu inte mottagits på destinationslagren) till den tillgängliga kvantiteten.

Inkludera antal på inleveranser

Innebär att systemet lägger till kvantiteten av artikeln som finns på ej frisläppta inleveranser (inköp) till den tillgängliga kvantiteten.

Inkludera antal på inköpsorder - parkerad

Innebär att systemet lägger till den kvantiteten av artikeln som finns på inköpsordrar med status Parkerad och Väntar på godkännande till den tillgängliga kvantiteten.

 

Inkludera antal på inköpsorder - öppen

Innebär att systemet lägger till kvantiteten av artikeln som finns på öppna inköpsordrar till den tillgängliga kvantiteten.

Inkludera antal från producerade strukturer

Innebär att systemet för varje strukturartikel i artikelklassen kommer att lägga till kvantiteten av produktionsverifikat som är skapade på Monterad strukturartikel (IN307000) till den tillgängliga mängden. Kvantiteterna av demonterade strukturer enligt skapade demonteringsverifikat kommer att dras av från den tillgängliga kvantiteten.

Inkludera antal från returer

Innebär att systemet lägger till kvantiteten av artikeln som finns på returer till artikelns tillgängliga kvantitet.

 

 I synnerhet dras kvantiteterna på returordrar med status Parkerad och Väntar på godkännande av från kvantiteten på Försäljningsorder, förberedd; kvantiteterna på returordrar med status Öppen dras av från kvantiteterna på Bokad (**); kvantiteterna på obekräftade utleveranser (via Inleverans-åtgärden) kommer att dras av från Allokerade försäljningsordrar (**); kvantiteterna på bekräftade utleveranser (via Inleverans-åtgärden) kommer att dras av från Levererad (**).

Således minskar kvantiteterna på utleveranser (via Inleverans-åtgärden) kvantiteterna av Totalt avdrag.

 

Tillgänglighet – Vart ser vi denna information?

  • Lageröversikt (IN401000) – Här kan du se information om artikeln och dess tillgänglighet, uppdelat på antal som är tillgänglig för utleverans, lageruttag etc.
  • Monterad stukturartikel (IN307000 – Här kan du se tillgänglighet av lagerkomponenter i en strukturartikel.
  • Detaljer lagerallokeringar (IN402000) – Här kan du söka upp en specifik artikel och se fullständig information om hur dess kvantitet är allokerade (i enlighet med ej frisläppta dokument) på ett visst lager.
  • Order (SO301000) och Utleveranser (SO302000) – Här syns tillgänglighet av vald artikel längst ned på sidan.
  • Inleveranser (PO302000) – Här syns tillgänglighet av vald artikel längst ned på sidan.
  • Inleverans (IN301000), Lagerändring (IN302000), Monterad strukturartikel (IN307000), Lagerförflyttning (IN304000), Justering (IN303000) - Här syns tillgänglighet av vald artikel längst ned på sidan