Periodiseringsnyckel

I denna manual beskrivs inställningar som kan göras på en periodiseringsnyckel. En periodiseringsnyckel används för att periodisera en intäkt eller kostnad på rätt sätt.

Genom att lägga in en periodiseringsnyckel på en faktura-rad så kan du skjuta upp beloppet och redovisa det som en intäkt eller kostnad under ett visst antal givna perioder. När dokumentet har frisläppts, genereras ett schema för periodiseringen enligt den bokföringsmetod som är inlagd på periodiseringsnyckeln. Du kan använda formuläret Periodiseringsschema (DR201500) för att visa dessa scheman.

OBS! Du kan inte radera en periodiseringsnyckel om nyckeln har tilldelats ett periodiseringsschema.

Sammanfattning av inställningar på en periodiseringsnyckel 

Fält Beskrivning
* Periodiseringsnyckel Det unika ID:t för periodiseringsnyckel. En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken kan användas.
Beskrivning Beskrivning av periodiseringsnyckel, t.ex. Hyra 3 förekomster
Artikelstyrd periodisering En kryssruta som indikerar (om vald) att den lagerförda artikel eller den ej lagerförda artikel för vilken den här periodiseringsnyckel används på, består av fler komponenter. T.ex. en helt levererad komponent och en (eller fler) komponenter som levereras över tid. En artikelstyrd periodisering skulle kunna vara ett paket som innehåller en programvarulicens (som levereras omedelbart) och en ettårig underhållsplan (som tillhandahåll under en period). 
Bokföringsmetod

Den metod som används för att fördela beloppet över perioderna. Se separat manual här: bokföringsmetoder

Bokför nu % Procentandelen av radbeloppet (kostnad eller intäkt) som ska redovisas omedelbart på dokumentdatumet i den första "bokför nu"-transaktionen.
Starta förskjutning Här anges om det skall vara någon förskjutning, d.v.s. vilken månad fram i tiden som ska vara första månad för periodiseringen. 1 = 1 månad fram i tiden. -1 = 1 månad bakåt i tiden. D.v.s. minus används för att periodisera bakåt i tiden. Denna är ej tillgänglig om bokföringsmetoderna Flexibel efter perioder, proportionellt över dagar eller Flexibel efter dagar i perioden är valda.
Startperiod

Vi har en faktura som skall periodiseras över andra kvartalet (april, maj och juni). Fakturan är mottagen och bokförd i maj.

Med Startperiod kan du ange att periodiseringen skall börja i april. Det har då ingen betydelse i vilken månad fakturan är bokförd. Periodiseringen börjar alltid från och med den månad som anges i fältet Startperiod.

Förekomster Hur många perioder beloppet ska fördelas över.
Kodtyp Typen av periodisering. Här anges om det är för intäkt eller kostnad.
Använd periodiseringskonto från Här anges om periodiseringskontot skall hämtas från artikeln eller anges på periodiseringsnyckeln. 
Kombinera koddel för periodisering

Regel för hur koddel skall kombineras för periodisering, där man kan välja att kombinera det från  olika undergrupper som är associerade med dokumentet.

Följande är tillgänglig för kodyp Intäkt;

DD - Periodiseringsnyckel
EE - Anställd
II - Artikel
LL - Kundplats
SS - Säljare

Följande är tillgänglig för kodyp Kostnad;

DD - Periodiseringsnyckel
EE - Anställd
II - Artikel
LL - Leverantörsplats

Kopiera koddelen från koddelen för försäljning/kostnader En checkruta som innebär, om vald, att motsvarande försäljnings eller kostnadskoddel kopieras till periodiseringen.
Periodiseringskonto

Konton som används där det periodiserade beloppet landar tills det är fullständigt bokfört. Val av kontotyp skall göras enligt följande

- Ett skuldkonto för en periodiseringsnyckel med typen Intäkt

- Ett tillgångskonto för en periodiseringsnyckel med typen Kostnad

Koddel periodisering Här anges koddel för periodiseringsnyckeln. 


Inställningar schemaläggning

Varje x perioder. Här ställer man in hur ofta dokument ska genereras. 

Val av postdatum

Räkenskapsperiodens start Välj detta om du vill att dokumenten för en transaktion ska genereras på första dagen av räkenskapsperioden.
Räkenskapsperiodens slut Välj detta om du vill att dokumenten för en transaktion ska genereras på sista dagen av räkenskapsperioden.
Fast dag i perioden Välj detta om du vill att dokumenten för en transaktion ska genereras på en specifik dag av räkenskapsperioden. Fyll då också i vilken dag.