Inventeringsmetoder

Den här artikeln beskriver vad samtliga inventeringstyper innebär.

Genereringsmetoder att välja på vid inventering:

Fullständig lagerinventering
Denna metod innebär att alla lagerförda artiklar i det specifika lagret kommer att tas med på
inventeringen. Går att välja ett specifikt lager eller hålla detta urval öppet.


Lager
Vid val av denna genereringsmetod går det att välja tre olika urvalsmetoder. Inventeringen som
genereras kommer då att filtreras på antingen:
- Produkter med negativt bokningsantal: Inget ytterligare urval finns
- Slumpmässiga produkter: Ett urval på antal produkter kan då väljas
- Lista över produkter: Går att välja ett specifikt urval på artiklar som önskas inventeras
- Sista räkningen vid eller före: Ett urval på ”senast antal innan (dagar)” kan då väljasFörändringsklass
Ju oftare en produkt tas emot eller skickas desto mindre noggrann blir dess tillgänglighetsdata.
Det kan därför vara rimligt att göra fler inventeringar för varor med högre omsättningsgrad.
Man definierar förändringsklasser och tilldelar sedan klasser på artiklarna på artikelkortet eller
uppdaterar utifrån en specifik period under ”uppdatera förändringsklasser” (baserat på
omsättning).Inventeringscykel
En metod är att sätta upp olika cykler som urval för inventering. Det man gör är att skapa cyklar
och lägger ett antal värde per år som frekvens för hur ofta artiklarna ska inventeras. Generell
information uppdateras på varje artikel angående vilken cykel den ska tillhöra. Om
inventeringstyp med per cykel väljs kommer då endast de artiklar att komma upp som tillhör den cykel man väljer. Kan även välja ”per frekvens” som val vid skapande av en inventeringstyp
och då kommer alla artiklar kommer upp som ska räknas efter dess enskilda cykelfrekvenser
komma med.Artikelklass
Man kan välja att enbart inventera specifika artikelklasser som finns uppsatta i systemet, en
eller flera.


ABC-kod
Det går i Visma att använda ABC-koder för att identifiera artiklar som är kritiska för företaget.
Då kan man få fram inventeringar utförda efter frekvenser på artiklar med olika koder baserat
på artiklarnas lagervärde. Man skapar ABC-koder och grupperar artiklar baserat på deras
lagervärde i ett specifikt lager under en viss period. ABC-koder delar upp artiklar som kräver
olika hantering och kontroll. Till exempel bör artiklar med A-kod inventeras oftare än andra
artiklar på grund av deras stora inverkan på verksamheten. Inventering med ABC-koder fungerar oftast bäst för att underhålla ett exakt lagervärde eftersom att i de flesta företag finns
ett få antal artiklar som i allmänhet står för det största värdet på lagret och med denna metod
beräknas främst de högvärdiga artiklarna oftast.
Klassificering av objekt efter lagervärde kan användas som grund för att planera effektiva
fysiska inventeringar där A artiklar räknas oftare än B-artiklar som i sin tur räknas oftare än Cartiklar. Detta minskar det totala antalet räkningar som utförs samtidigt som man håller ner
exakta lagernivåer. 80/20 regeln innebär att 80% av en effekt genereras av 20% orsak vilket
återspeglas till denna inventeringsmetod.
- A: Ett litet antal artiklar står normalt för största värdet på lagret
- B: Ett antal mer artiklar står för en mindre men ändå betydligt lagervärde
- C: Ett mindre antal artiklar står endast för en liten del av lagervärdet