Ordlista

I ordlistan hittar du beskrivningar och förklaringar till många begrepp i Project Management t.ex. urval i rapporter.

För att söka i listan använd kortkommandot CTRL+ F och börja skriva i fältet Find uppe till höger.  

Aktiviteter 

Aktiviteter är uppgifter, kom-ihåg-noteringar och händelser som behöver utföras och följas upp. Aktiviteter kan t.ex. vara telefonsamtal, deadlines, möten eller semester. Aktiviteter kan ha både Ägare och Deltagare, och en aktivitet kan tillhöra en organisation, ett projekt eller kalendern. 

Andel av fakturering 

Begreppet Andel av fakturering visar hur stor del av faktureringen som varje projektmedlem har bidragit med. Nyckeltalet Andel av fakturering är det standardvärde som används i organisationen och definieras ytterligare under Verktyg>Inställningar>Projektmedlemmarnas produktivitet. 

Andel av fakturering beräknas som:

(Användarens antal timmar eller Användarens  värde av timmar eller Användarens kostnad av timmar) / (Projektets antal timmar eller Projektets  värde av timmar eller Projektets kostnad av timmar) * (Hittills fakturerat utifrån gjorda val i  inställningarna) d.v.s Arbetstimmar, Resekostnader, Artiklar, Arvoden och/eller  Leverantörskostnader.  

Andel av fakturering kan även justeras manuellt på projektnivå. Det vanligaste är att göra detta vid projektets avslut då eventuella justeringar behöver göras per medarbetare. 

Andel av fakturering, efter anställds kostnad 

Det finns tre sätt att beräkna medarbetarens andel av fakturering. Nyckeltalet Andel av fakturering  baserat på anställds kostnad baseras på medarbetarens internkostnad. Till exempel kommer en  medarbetare som kostar 400 kr/h anses ha bidragit mer till projektet än någon som kostar 300  kr/h. 

Begreppet Andel av fakturering, efter anställds kostnad beräknas som: (Användarens internkostnad) / (Projektets totala arbetskostnad) * (Hittills fakturerat, utifrån inställningarna i projektmedlemmars produktivitet). 

Andel av fakturering, efter värde av timmar 

Det finns tre sätt att beräkna medarbetarens andel av fakturering. Den vanligaste beräkningen baseras på värdet av timmar. Det innebär att medarbetarens andel beräknas utifrån vilket arbete de har utfört och hur detta arbete har värderats enligt prislistan. Till exempel kommer en medarbetare som har lagt konsultarbete till priset av 1300 kr/h anses ha bidragit mer än en person  som har lagt tid på administrativt arbete till priset av 0 kr/h. 

Begreppet Andel av fakturering, efter värde av timmar beräknas som: (Användarens värde av timmar) / (Projektets värde av timmar) * (Hittills fakturerat, utifrån inställningarna i projektmedlemmars produktivitet) 

Andel av fakturering, efter antal timmar 

Det finns tre sätt att beräkna medarbetarens andel av fakturering. Nyckeltalet Andel av fakturering  baserat på antal timmar baseras på antal timmar och medarbetaren får tillgodoräkna sig den andel  av faktureringen som baseras på hur många timmar personen har lagt på ett specifikt projekt i  förhållande till all tid i projektet. Till exempel kommer en medarbetare som har rapporterat 15  timmar anses ha bidragit mer till projektet än någon som har rapporterat 5 timmar på samma  projekt.  

Begreppet Andel av fakturering, efter antal timmar beräknas som: (Användarens antal timmar) / (Projektets antal timmar) * (Hittills fakturerat, utifrån inställningarna i projektmedlemmars produktivitet).

Andel av fakturering per timme 

Begreppet Andel av fakturering per timme beräknas som: (Andel av fakturering i kr)/(Antal rapporterade timmar, oavsett intern eller extern tid) 

Andel i % 

Begreppet Andel i % beräknas som: (Användarens andel av fakturering ) / (Hittills fakturerat, utifrån inställningarna i projektmedlemmars produktivitet) * 100. Den procentuella andelen kan även justeras manuellt på projektnivå. Det vanligaste är att göra detta vid ett projekts avslut då eventuella justeringar behöver göras per medarbetare. 

Ansluta sig till ett projekt (Anslutning tillåten) 

Användare kan ansluta sig till ett projekt i tidrapporteringsvyn när de ska rapportera tid och reseutlägg även om de inte är medlemmar i det aktuella projektet. Detta förutsätter att deras behörighetsprofil tillåter det samt att projektets inställning tillåter det (Anslutning tillåten). 

Anställds försäljningsmarginal 

Den anställdes försäljningsmarginal beräknas som: Projektets försäljningsmarginal * Användaren  andel % 

Anställds marginal 

Den anställdes marginal beräknas som: Projektets marginal * Användarens andel %. 

Användare 

Personer som arbetar i Visma Severa benämns Användare. Användare kan vara aktiva eller inaktiva. Användarprofiler definieras under Verktyg > Användarhantering. 

Använd försäljningssannolikhet 

I rapporter och grafer för analys av resursallokering finns ett val som heter Använd försäljningssannolikhet. Standardinställningen är Ja, vilket innebär att beräkningen av projektets resursbehov kommer att anpassas efter dess angivna försäljningssannolikhet.  

Exempel: Om ett försäljningsprojekt har 50% sannolikhet att bli beställt och valet för att använda försäljningssannolikheten är Ja, så kommer en ursprunglig beläggning om 50% att ändras till 25%  (0,5 * 0,5 = 0,25 ). Om projektet är vunnet kommer försäljningssannolikheten vara 100% och då  kommer den ursprungliga beläggningen om 50% att ligga kvar (0,5*1=0,5). 

Försäljningssannolikheten påverkar bara grafiska rapporter över resursallokeringar, inte den faktiska allokeringen som lagts i projektet och som kan redigeras manuellt.  

Användarlicenser 

Begreppet Användarlicenser i Project Management avser hur många licenser som finns tillgängliga för aktiva systemanvändare. Användare som har administratörsrättigheter kan se tillgången på användarlicenser under Verktyg > Användarhantering. Under menyn Uppgraderingar > Ändra egenskaper kan du köpa till extra användarlicenser. 

API 

API är en förkortning för Application Programming Interface och är ett sätt att möjliggöra automatisk interaktion och utväxling av data mellan system. Interaktionen definieras genom programkod, som genomför kommunikation och utväxling av data mellan systemen.

Arbetskostnader (kostnader) 

Arbetskostnader är summan av de kostnader som har upparbetats av deltagarna i ett projekt. 

Arbetstimmar 

Begreppet Arbetstimmar används som samlingsbegrepp för all tid som medarbetare rapporterar på  kundprojekt eller interna projekt. Arbetstimmar rapporteras mot ett projekt och dess faser samt kan vara fakturerbara eller ej fakturerbara.  

Arbetstyper 

Arbetstyper används för att särskilja olika typer av utfört arbete eller roller inom företaget. Arbetstyper definieras under Verktyg>Inställningar>Arbetstyper. 

När medarbetaren registrerar arbetstid i ett projekt eller fas kommer systemet att föreslå en  standardarbetstyp. Användaren kan manuellt ändra den föreslagna arbetstypen. Den föreslagna  arbetstypen baseras på följande inställningar och i följande ordning: 

  1. Definierad standardarbetstyp för en fas (Projekt > Projektplan > Detaljerad fasinformation) 
  2. Definierad standardarbetstyp för ett projekt (om valet “Använd projektspecifika arbetstyper” är markerad under Projektinställningar> Arbetstyper & Produkter> Projektets arbetstyper) 
  3. Den definierade standardarbetstypen för den enskilde medarbetaren (Verktyg>Användarhantering

Avdelning 

En avdelning är en enhet inom ett företag (t.ex. Ekonomi, Marknad eller Försäljning) som representerar en specifik funktion i företaget. De kan även kallas divisioner eller affärsenhet. Avdelningar kan också användas för att representera olika länder i ett multinationellt företag. 

Behörighetsprofiler 

Behörighetsprofiler definierar vilken information användarna ska få komma åt i Visma Severa. Det  finns fyra standardprofiler och alla användare tilldelas en behörighetsprofil. Under Verktyg > Användarhantering kan du öppna en användares profil och välja en standardgrupp eller göra ytterligare anpassningar utifrån den behörighetsgrupp personen tillhör.  

Betalningsvillkor 

Betalningsvillkor är det villkor som avgör när en faktura ska betalas räknat från fakturans datum. Köparen innehar den tiden att säkerställa att betalningen är säljaren tillhanda inom den utsatta tidsramen. Om betalningsvillkoren är t.ex. 30 dagar ska hela fakturans belopp säljaren tillhanda inom 30 dagar från fakturans datum. 

BIC 

En BIC-kod, eller Bank Identifier Code, är en unik kod som används för att identifiera en bank.  

Daglig gräns 

Daglig gräns används för att sätta ett tak för hur manga arbetstimmar som en användare kan registrera på en dag för uträkningar av olika nyckeltal. Denna begränsning är endast tillgänglig om  du använder tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning, och värdet sätts vanligtvis som ett mindre antal timmar som får räknas med i uträkningen av flextid. Den anställdes dagliga gräns definieras i användarens inställningar under Verktyg > Användarhantering under sektionen Arbetskontrakt. 

Dagliga timmar 

Dagliga timmar är det antal timmar den anställde förväntas arbeta varje dag. Om du använder tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning beräknas flextiden som skillnaden mellan rapporterad tid och förväntade dagliga timmar. Arbete utöver de dagliga timmarna hanteras som övertid eller flextid och kan begränsas med en Daglig gräns. Den anställdes dagliga timmar definieras i användarens inställningar under Verktyg > Användarhantering under sektionen Arbetskontrakt. 

Datum för betalning 

Datum för betalning är det sista datum som en faktura förväntas bli betald. 

Dröjsmålsränta 

Dröjsmålsränta är en procentuell ränta som läggs på fakturans belopp som ersättning för att fakturan betalas efter fakturans förfallodag. I Visma Severa definieras dröjsmålsränta under Verktyg>Inställningar>Avdelningar, under Verktyg>Inställningar>Företagsuppgifter undersektionen Dokumentpreferenser eller under Kunder > Kundinställningar >  Faktureringsinformation.    

Ej fakturerad 

Begreppet Ej fakturerad är det värde som är klart för fakturering till kunden. Värdet inkluderar avgifter, resekostnader, arbetstimmar och arvoden.  

Export av data 

Innehållet i många rapporter kan exporteras till komma-separerade filer (CSV) alternativt MS Excel-filer (XLS). De rapporter där knapparna med ikonerna CSV och XLS är aktiva kan exporteras,  om knapparna är inaktiva innehåller rapporten värden som ej går att exportera. 

Fakturerade timmar 

Begreppet Fakturerade timmar summerar hur många timmar som hittills har fakturerats i projektet. Om du använder värdet Fakturerade timmar tillsammans med filtret Finanser över tiden  kan du visa hur många timmar som har uppstått under den angivna tidperioden och som är hittills  fakturerade. 

Fakturerat 

Fakturerat belopp som består av den arbetstid och de reseersättningar och produkter som användaren har registrerat via vyn Tid & Utlägg.  

Fakturerbara timmar och Fakturerbara timmar (%) 

Fakturerbara timmar är arbetstimmar som används i kundprojekt och som har ett angivet pris. Arbetstimmar som har ett timpris om 0 kr eller arbetstimmar som rapporterats på interna projekt  betraktas som ej fakturerbara. Fakturerbara timmar ger inte bara information om att timmarna kan  faktureras utan är även ett nyckeltal för att följa upp timmar som har ökat projektets värde.  Framför allt om man fakturerar ett fastpris, så betraktas dessa timmar som fakturerbara även om  de inte faktureras var för sig. De anställdas Produktivitet % ökar när arbetstimmarna har ett pris  och minskar om arbetstimmarna saknar pris eller avser ett internprojekt.

Fakturering 

Fakturering är summan av all fakturerad arbetstid, reseersättningar och produkter som har fakturerats till kunden. I ett specifikt projekt under fliken Finanser finns två rader för fakturering under sektionen Prognos: en avser Faktureringsprognos och en avser Faktisk fakturering (vilket är  samma värde som beloppet Fakturering i sektionen Finanser uppe till höger). Begreppet  Fakturering avser även processen att generera och skicka fakturor.  

Fakturering per timme, baserat på fakturering av arvode 

Detta nyckeltal består av (fakturerad arbetstid + fakturerade produkter av arbetstypen arvode)/nedlagd tid i projektet. 

Faktureringsinformation 

Projektets faktureringsinformation är en separat sektion där du kan ange alternativa faktureringsuppgifter för det aktuella projektet, om det avviker från kundens normala faktureringsinformation. Om projektets faktureringsinformation är tom kommer fakturorna att skickas enligt kundkortets faktureringsuppgifter. 

Faktureringsprognos 

Faktureringsprognos är ett estimat eller förutsägelse om vilket belopp som kan komma att bli fakturerade för projektet. Detta värde kan t.ex. baseras på ett kontrakt, planerad fakturering av fasta avgifter eller erfarenheter från tidigare liknande projekt.  

Faser 

Faser används för att bryta ner ett projekt i mindre delmoment och kan även utgöras av aktiviteter. En fas kan vara ett delmoment till ett projekt eller ett delmoment i en annan fas och har en starttid och sluttidpunkt. Det är också möjligt att definiera en standardarbetstyp per fas. 

Finanser över tiden 

Många rapporter har ett filter som kallas Finanser över tiden, som ger dig möjlighet att välja lika typer av tidsperspektiv. Välj vilket tidsperspektiv du vill visa projektens finansiella data för. 

Finvoice 

Finvoice är ett standardiserat XML-format för att skicka elektroniska fakturor och som överförs till  Svefaktura-format i Sverige.  

Flextid 

Se: Dagliga timmar. 

Flextidssaldo 

Begreppet Flextidssaldo beräknas som skillnaden mellan medarbetarens inrapporterade tid och den  förväntade arbetstiden i medarbetarens arbetskontrakt. 

Förlopp 

I projektrapporten visas kolumnen Förlopp. Stängda projekt har förloppet 100%. För öppna projekt  (både kundprojekt och interna projekt) beräknas förloppets % utifrån projektets startdatum och  slutdatum. Om projektet saknar slutdatum antas slutdatum vara dagens datum +30 dagar framåt.  Beräkningen utgår ifrån att en dag har 24h och beräkningen tar även hänsyn till aktuellt datum och  tid.

Förloppet i % beräknas som: (aktuellt datum och tidpunkt i timmar – startdatum och tidpunkt i timmar)/Möjlig tid från start- till sluttidpunkten *100 

Förlorade försäljningsprojekt 

Begreppet Förlorade försäljningsprojekt används för att definiera de försäljningsprojekt som aldrig  ledde till affär/avslut. Offertstatusen i ett förlorat försäljningsprojekt kan även ändras till Ej  godkänd, vilket resulterar i att sannolikheten sätts till 0% och försäljningsprojektet anses stängt. 

Försäljningsmarginal 

Försäljningsmarginal är skillnaden mellan hittills fakturerat och fasta och övriga kostnader.  örsäljningsmarginal beräknas som: Hittills fakturerat – Övriga kostnader.  

Försäljningsmarginal % 

Försäljningsmarginal i % beräknas som (Hittills fakturerat-Övriga kostnader)/Hittills fakturerat *  100. 

Försäljningsprojekt 

Ett försäljningsprojekt är en affärsmöjlighet med säljstatusen Pågår. Eftersom ett  försäljningsprojekt varken är Vunnet eller Förlorat betraktas det som en affärsmöjlighet som fortfarande är aktuellt för uppföljning i försäljningsöversikten. 

Försäljningsstatus 

Försäljningsstatusen visar hur ett försäljningsprojekt förflyttar sig under säljprocessen och slutligen  stängs som en vunnen affär eller en förlorad affär. Under försäljningsprocessens gång är det viktigt  att den ansvarige säljaren uppdaterar försäljningsstatusen så att försäljningsöversikten,  försäljningsrapporter och övriga nyckeltal återspeglar den faktiska situationen. 

Försäljningsprojekt som har blivit Vunna betraktas som Projekt (för genomförande). Vunna  örsäljningsprojekt får en försäljningsstatus motsvarande ”Beställning” och förlorade försäljningsprojekt får en försäljningsstatus motsvarande ”Avböjt förslag”. Vunna och förlorade försäljningsprojekt har en sannolikhet om 0%. Ni kan definiera era egna försäljningsstatusar och sannolikheter under Verktyg>Inställningar>Försäljningsstatus.  

Förväntat värde 

Begreppet Förväntat värde används för att estimera värdet av ett uppdrag om det blir beställt och slutfört. Detta värde definieras på fliken Försäljning i ett försäljningsprojekt eller projekt. I rapporter kan Förväntat värde också användas i kundanalyser. 

IBAN 

IBAN-nummer (International Bank Account Number) är en internationell standard för att identifiera  bankkonton i olika länder. 

Intäkter 

Intäkter är värdet av de prestationer som företaget har genererat genom försäljning av varor och tjänster, före avdrag för kostnader. I Visma Severa är Intäkter den prognostiserade eller faktiska intäkten som anges i ett projekt på fliken Finanser eller genom tilläggstjänsten intäktsregistrering. 

Intäkterna redovisas på fliken Finanser, men kan även analyseras per kund eller avdelning med hjälp av rapporter. Som standard beräknas intäkterna per projekt automatiskt utifrån gjord fakturering. Intäkten redovisas på den period som angetts i fakturans fält Registreringsdatum (som  finns under sektionen Detaljerad information) i samband med att fakturans status sätts till Skickad.

Justering av flextidssaldo 

En medarbetares flextidssaldo kan justeras manuellt. Detta görs under  

Verktyg>Användarhantering genom att öppna användarens profil och  justera saldot. 

Klart för fakturering 

Beloppet som visas överst i projektöversikten är det belopp som är klart för fakturering baserat på godkända arbetstimmar, produkter och reseersättningar som ännu inte har blivit fakturerade per dagens datum. Klicka på knappen Klart för fakturering för att skapa en faktura för projektet eller välj Ny > Faktura för att lista alla projekt som har arbetstimmar, produkter eller reseersättningar  som är klara för fakturering per det aktuella datumet. Via menyn Ny > Faktura kan du även skapa  fakturor för flera kunder och projekt på samma gång och även skapa samlingsfakturor till en kund  med flera projekt. 

Kostnader 

Kostnader avser arbetstid, resekostnader och kostnader för produkter och tjänster. Dessa är vanliga kostnader som uppstår i arbetet med ett projekt och som kan hanteras som fakturerbara eller inte fakturerbara till kunden. 

Kostnadsställen 

Kostnadsställen är specifika enheter eller avdelningar inom företaget som man vill kunna följa upp  separat ur ett ekonomiskt perspektiv, t.ex. utifrån kostnader och budget. Dessa kostnadsställen  används framför allt i Visma Severa i integrationer med ett ekonomisystem, Visma Severa API eller  när man använder tilläggstjänsten Intäktsredovisning. 

Kundgruppering 

Med hjälp av kundgrupperingen kan du kategorisera era kunder för att underlätta marknadsföring  och analyser utifrån olika kundperspektiv. Kundgrupperna definieras under  

Verktyg > Inställningar > Kundgruppering. 

Marginal 

Marginal, eller bruttomarginal, är skillnaden mellan hittills fakturerat och totala kostnader, t.ex.  arbetskostnader, utgifter och fasta avgifter. Marginalen i % beräknas som: (Hittills fakturerat – Totala kostnader)/Hittills fakturerat *100. Om du använder tilläggstjänsten Intäktsregistrering kan  du även välja att visa marginalen utifrån egna intäkter och kostnader (in-house) eller outsourcade  intäkter och kostnader. 

Meddelande via e-post 

Visma Severa kan skicka automatiska e-postmeddelanden för att informera sina användare om: ∙ När användaren ingår i en ny aktivitet 

∙ När en aktivitet som användaren skapat blir bekräftad av andra deltagare ∙ Lista över dagens aktiviteter 

∙ Sammanfattning över föregående vecka 

Meddelanden via e-post definieras i användarens inställningar under  

Verktyg > Användarhantering under sektionen Inställningar.

Nyckelord 

I Visma Severa kan man använda nyckelord för Försäljningsprojekt, Projekt, Kontaktpersoner, Filer  och Länkar samt Användare. Nyckelorden kan sedan användas för utsökning i rapporter genom att  begränsa urvalen till aktuella nyckelord. Till exempel kan en arkitektfirma vilja skilja på projekt  riktade mot segmenten offentlig, industriell, kommersiell eller privat verksamhet och använda  motsvarande nyckelord. Genom att skriva in ett sådant nyckelord i huvudsökfältet i Severa visas  alla matchande resultat. 

Nyckeltal (KPI) 

Ett KPI (Key Performance Indicator) är ett nyckeltal som kan användas som mått på hur bra det går för verksamheten. I Visma Severa finns ett antal fördefinierade nyckeltal som kan användas i översikter och rapporter. Om du har versionen Premium eller Enterprise av Severa kan du även definiera egna nyckeltal.  

Omvänd skattskyldighet 

Omvänd skattskyldighet har att göra med moms och innebär att varor eller tjänster inte ska beskattas av säljaren. Det är istället köparens ansvar att beräkna,  rapportera och betala skatter avseende transaktionen.  

I Project Management kan du antingen definiera Omvänd skattskyldighet på kundkortet under fliken Kundinställningar eller för en specifik faktura under sektionen Detaljerad information. När du  använder Omvänd skattskyldighet kommer inga skatter att redovisas på fakturan och texten du anger i fältet Beskrivning av omvänd skattskyldighet kommer att visas på fakturan.

OBS: Om fakturor med omvänd skattskyldighet överförs till ett bokförings- eller faktureringssystem  kommer man behöva justera momsen per överförd rad manuellt, eftersom omvänd skattskyldighet  inte tar bort skatten på respektive fakturarad. 

Organisation 

En organisation används för att visa ett pågående samarbete med en annan organisation i Visma Severa, vilket kan vara en kund, en underleverantör eller en affärspartner som du vill spara information om. En kund kan ha flera kontaktpersoner, flera adresser och flera projekt.  

Pris för godkända timmar 

Begreppet Pris för godkända timmar är värdet av de arbetstimmar som har blivit godkända genom  Godkännande av arbetstid, men ännu ej fakturerade. Detta värde är endast tillgängligt om man  arbetar med flöden för godkännande av arbetstid. 

Pris för icke-granskade timmar 

Begreppet Pris för icke-granskade timmar är värdet av de arbetstimmar som ännu inte har blivit  granskade och godkända genom Godkännande av arbetstid. Detta värde är endast tillgängligt om  man arbetar med flöden för godkännande av arbetstid. 

Prislista 

En prislista är en sammanställning av de avgifter som ska faktureras för olika arbetstyper och personer, ett generellt genomsnittspris (förinställt pris), priser för övertid, reseutlägg och produkter. Även om priserna för produkter kan definieras under systeminställningarna så kan priserna även justeras per prislista. 

Produktivitet 

I systeminställningarna definierar du om varje arbetstyp ska kategoriseras som Produktiv eller Ej produktiv tid. Undantag: Om en arbetstyp definieras som Ej produktiv i systeminställningarna men ändå har ett pris ut mot kund, anses den som fortfarande som produktiv. Produktivitet beräknas enligt följande: 

Produktiv arbetstid = rapporterade arbetstimmar som är av en arbetstyp som definierats som produktiv 

Ej produktiv arbetstid = rapporterade arbetstimmar som är av en arbetstyp som definierats som Ej  produktiv och som har ett pris = 0 kr 

All arbetstid = alla rapporterade arbetstimmar 

Produktivt % = Produktiva arbetstimmar/All arbetstid *100 

Projekt 

Anställda kan rapportera tid och utlägg på ett projekt. Det finns två typer av projekt: Kundprojekt (externa) och Interna projekt (som inte kan faktureras). Projekt har sluttidpunkter, nyckelord, beskrivningar och kan även ha andra kopplade resurser eller prognoser till sig.  

Projektets slutförandegrad 

Projektets slutförandegrad beräknas som: (antal registrerade arbetstimmar/uppskattat antal arbetstimmar) *100. Den procentuella slutförandegraden ökar ju fler arbetstimmar som rapporteras på projektet (även om timmarna ännu inte är godkända). Klicka på det länkade värdet  för projektets slutförandegrad för att manuellt överrida procentsatsen om de underliggande  värdena behöver justeras.  

Projektets lönsamhet % 

Begreppet Projektets lönsamhet % beräknas som: Hittills fakturerat/Projektets värde av timmar *  100. Detta nyckeltal är ett standardnyckeltal per aktuellt datum och kan inte justera utifrån en  annan tidslinje.  

Projektmall 

Du kan använda projektmallar som bas när du skapar en projektplan. Du kan välja att kopiera projektmallens faser, aktiviteter, resursallokeringar, prissättning och/eller avgifter. 

Projektstatus 

Projektets status används som ett hjälpmedel för att hitta projekt som behöver uppföljning eller för  att följa upp projekt med en viss status. Projektstatus ändras högst upp på projektsidan och statusen ändras genom att klicka på drop-down-menyn och välja en status, där du även kan ange en notering om statusbytet. 

Sannolikhet 

Sannolikheten i % för ett försäljningsprojekt beskriver hur stor sannolikheten är att det aktuella försäljningsprojektet leder till vunnen affär, och procentsatsen är kopplad till försäljningsstatusen. I  samband med resursallokering kan detta värde även användas för att visa hur stor mängd resurser  som förväntas behövas för att utföra vunna respektive sannolika projekt.  

Begreppet Sannolikhet används för att bedöma hur stor chans det är att affären blir beställd. Denna procentsats definieras i kombination med försäljningsstatus, men kan även justeras manuellt under försäljningsprocessen. Försäljningsstatus och sannolikhet definieras under Verktyg>Inställningar>Försäljningsstatus. Sannolikheten kan även användas som parameter  i rapporter och analyser om försäljningsprojekt. 

Slutdatum 

Ett slutdatum, eller deadline, är det datum då ett projekt eller fas ska vara slutfört. En fakturas slutdatum eller deadline kallas Datum för betalning. 

Timkostnad 

Timkostnaden, eller arbetskostnaden, är vad en anställd kostar per timme. Den anställdes timkostnad definieras i användarens inställningar under Verktyg > Användarhantering.

Timmarnas värde 

Begreppet Timmarnas värde beräknas som: Antal timmar * Pris/h. Värdet beräknas per anställd utifrån deras rapporterade tid samt per projekt utifrån de timmar som rapporterats på det aktuella  projektet. Detta värde är särskilt intressant när man arbetar med fastprisprojekt och vill kunna  jämföra med hur stort värde som har upparbetats löpande. 

Totala kostnader 

Begreppet Totala kostnader är summan av alla kostnader för arbetstimmar, produkter och resekostnader.  

Totalt fakturerat pris 

Begreppet Totalt fakturerat pris är värdet av alla fakturerade arbetstimmar (exkl fasta arvoden). 

Totalt fakturerat pris (fakturans valuta) 

Begreppet Totalt fakturerat pris är värdet av alla fakturerade arbetstimmar (exkl. fasta arvoden). Om ni använder valutahantering för fakturering visas värdet i projektets valuta.  

Traktamenten 

I Visma Project Management används traktamenten som en fast ersättning per dag till den anställde för att täcka extra utgifter som den anställde har under resor i tjänsten. 

Uppskattad marginal 

Den uppskattade projektmarginalen beräknas som: (faktureringsprognos - utgiftsprognos). Den uppskattade projektmarginalen i % beräknas som (faktureringsprognos utgiftsprognos)/faktureringsprognos * 100. 

Utgiftsprognos 

Utgiftsprognosen visar de totala kostnaderna som förväntas belasta ett projekt under den tid det pågår. 

Vunnet försäljningsprojekt 

Begreppet Vunnet försäljningsprojekt används för att tydliggöra att ett försäljningsprojekt är beställt. Säljstatusen hos ett vunnet försäljningsprojekt ändras till Beställning och dess sannolikhet  blir 100%. 

Värde av timmar 

Begreppet Värde av timmar beräknas som: Timmarnas värde/ Antal rapporterade timmar för alla medarbetare.

Årlig omsättning 

Den årliga omsättningen visas under Kunder>Kontaktuppgifter>Kunduppgifter och ger en indikation om företagets storlek. Den årliga omsättningen uppdateras inte automatiskt utan behöver fyllas i manuellt.  

Återstående fakturering 

Begreppet Återstående fakturering beräknas som: Faktureringsprognos – Hittills fakturerat. 

Återstående kostnad 

Begreppet Återstående kostnad beräknas som: Utgiftsprognos – Totala kostnader (de kostnader som belastat projektet per dagens datum).  

Övriga kostnader 

Övriga kostnader är kostnader som avser allt annat än arbetskostnader, t.ex. kostnader avseende  produkter och resekostnader) som belastar ett projekt. 

Övertid 

Begreppet Övertid används för de timmar som en användare rapporterar utöver de förväntade arbetstimmarna. Övertidsersättningen definieras under Verktyg > Inställningar > Övertidsersättning och utpriset mot kund definieras i prislistorna. En användare kan rapportera övertid i rapporteringsvyn Tid & Utlägg om administratören har definierat möjligheten att registrera övertid i dennes arbetskontrakt.

 

Källa: Community